1234

1, storage [ˈstɔːrɪdʒ] 英译中n. 储存,贮藏;(信息的)存储,存储空间;(家具等的)存放,保管;储存空间,储藏场所;仓库费,仓租;adj. 储存的;未分组单词2, apocal …